شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
گاردريل 

گاردريل به منظور كاهش ميزان خسارات و تلفات ناشي از انحراف خودرو و جلوگيري از سقوط در پرتگاه مورد استفاده قرار مي گيرد. خاصيت انعطاف پذيري نرده باعث جذب انرژي شده و به كاهش شدت تصادف مي انجامد.
در لبه كناري پرتگاه با رعايت فاصله ايمني و فاصله انعطاف پذيري، محور مياني آزادراه و بزرگراه، دوطرف مسيرهاي با پيچ تند و قوسهاي پي در پي و معابر داراي شيب تند به كار مي رود.