شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
نرده ايمني عابر پياده  

اين نرده معمولاً رفيوژ مياني بزرگراهها جهت جلوگيري از تردد عابرين پياده مورد استفاده قرار مي گيرد.