شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
حمايل ايمني 

كمربند باريكي است كه مجهز به نوارهاي كوچك بازتاب نور و شبرنگ مي باشد. اين پوشش ايمني حفاظت و امنيت افراد را در موقع كار يا تردد در خيابان و جاده¬ها به هنگام شب تضمين مي كند.
هر شخصي كه ممكن است با بروز خطر تصادف با وسايل نقليه مواجه شود، بايد براي حفاظت شخصي از حمايل ايمني استفاده نمايد.
تابش نور چراغ جلوي وسايل نقليه بر روي اين پوشش در هنگام شب، موجب مي گردد شخص عابر يا موتورسوار به راحتي رؤيت شود.