شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
چراغ ايمني كمري 

اين چراغ جهت ايمني عابر خصوصاً در شب مورد استفاده قرار گرفته و به چهار صورت مختلف چشمك مي زند. با باطري قلمي كار كرده و هر باطري براي حدود 500 ساعت كاركرد چراغ كافي است.