شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
مخروط ايمني 

يكي از تجهيزات ايمني ترافيكي است كه قابليت رؤيت فراواني داشته و براي هدايت تردد در خيابانها و بزرگراهها به كار رفته و وجود موانعي را به رانندگان هشدار مي دهد. اين موانع را مي توان به طور موقت بر سطح معابر و جاده قرار داد.
عملكرد اصلي مخروطهاي ايمني براي كاناليزه كردن تردد به هنگام خط كشي، تعميرات و بستن خيابانها بطور موقت مي باشد و براي نشان دادن محدوده ممنوع كوتاه مدت تردد به كار مي رود و ايمني منطقه كار را حفظ مي نمايد.