شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
مثلث تاشو 

به هنگام خرابي خودرو و يا پنچري خصوصاً در جاده هاي برون شهري انجام تعميرات سرپائي بسيار خطرناك بوده و با استفاده از اين محصول در فواصل 100 تا 200 متري محل توقف خودرو مي توان تا حدودي از خطر تصادف جلوگيري نمود.