شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
چراغ سه‌خانه راهنمايي 

چراغي است كه توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي در چهارراهها و تقاطعها نصب مي شود و با تعويض رنگ چراغ، براي نظم بخشيدن به حركت رانندگان و عابران پياده فرمان حركت، احتياط و ايست مي دهد.