شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تابلو راهنماي مسير 

اين تابلوها به منظور راهنمايي و هدايت صحيح رانندگان به صورت پرچمي، جانبي، معلق، كنسولي و صليبي طراحي و ارائه مي گردند.
در كليه معابر شهري و برون شهري به ويژه بزرگراهها، آزادراهها و خيابانهاي شرياني به كار مي رود.
ابعاد تابلو با توجه به محل مناسب نصب و پيام مورد نظر و سرعت اتومبيلها، با الفباي استاندارد طراحي مي گردد.