شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
مانع ترافيكي (نرده ايمني U شكل) 

1- U شكل
2- G شكل (قارچي)
جهت مسدود نمودن خيابانها، پياده روها، كوچه ها و... و در بعضي اوقات ايجاد لاين مسير ويژه مورد استفاده مي‌گردد.

 

Uشكل 

قارچي شكل