شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
گل گاردريل 

اين محصول فقط جهت استفاده در نرده هاي حفاظتي گاردريل بوده كه با بازتاب نور باعث هدايت و عدم برخورد خودرو با حريم راه مي باشد.
در دو نوع پلاستيكي و فلزي بازتابنده پلاستيكي موجود مي‌باشد.
 

1- پلاستيكي

2- فلزي بازتابنده پلاستيكي