شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
بشكه ايمني زرد رنگ 

نوعي مانع ترافيكي است كه جهت مسدود نمودن نقاطي از راه در دو ارتفاع 90 و 105 سانتيمتري مورد استفاده قرار مي گيرد.