شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
استاد پلاستيكي 

1- دكمه پلاستيكي
اين مانع بعنوان هشدار بر روي خط كشي هاي منقطع خصوصاً در سر پيچها و گردنه ها مورد استفاده قرار ميگيرد.
2- دكمه آلومينيومي
اين مانع بعنوان هشدار بر روي خط كشي هاي منقطع خصوصاً در سر پيچها و گردنه ها مورد استفاده قرار ميگيرد.
 

1- دكمه پلاستيكي

2- دكمه آلومينيومي