شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
علامت خطرنما ارتجاعي (Sign Master) 

نوعي مانع ترافيكي است كه جهت نما و هشدار دهندة رانندگان جهت عدم برخورد با جناقي ها و سر جزيره ها كاربرد دارد.