شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تابلو راهنمايي رانندگي 

اين تابلوها به عنوان بخشي از تجهيزات كنترل ترافيك نقش ايمن سازي معابر و هدايت هر چه بهتر رانندگان را بر عهده دارد.
انتقال سريع پيام نشانه هاي از پيش تعريف شده و تفهيم هر چه بهتر پيام، تنها با استفاده از تابلوهاي استاندارد ميسر بوده كه بدين منظور شركت عرف ايران نسبت به طراحي و ساخت و استفاده بهينه از رنگها و ابعاد مناسب تابلوها اقدام نموده است، بطوريكه محصولات فوق قابل رقابت با نمونه هاي خارجي مي باشد.