شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
تابلو انتظامي 

اين تابلوها به منظور نمايش اسامي معابر و خيابانهاي شهري به گونه اي طراحي مي شود كه علاوه بر زيبايي، رانندگان و عابران پياده را به سرعت و سهولت به مقاصد خود هدايت مي نمايد.
در هر تقاطع معمولاً چهار تابلوي دورو نصب مي گردد و محل نصب تابلوها به گونه اي مكانيابي مي گردد كه سرنشينان خودروها و عابرين پياده از هر سو به راحتي قادر به رؤيت تابلوها باشند.