شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
معاونت اجرايي و بازرگاني
کمينه

...Email:info@orf.tehran.ir


  
فهرست وظايف اصلي حوزه معاونت بازرگاني:

الف- تهيه، تنظيم و انعقاد قرارداد

ب- فروش

د- برگزاري نمايشگاههاي داخلي

هـ- بازرگاني خارجي
 
و- تهیه و تنظیم اسناد مناقصات