شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
معاونت مالي و اداري
کمينه
       

                                                                      

 

                                                        Email : Financial-deputy@orf.tehran.ir

 شرح وظايف اصلي حوزه معاونت مالي و اداري :

       -      تهيه و تنظيم آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي و ارائه به مديريت جهت طرح در هيئت مديره جهت تصويب نهائي

-         تهيه و تنظيم آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي و ارائه به مديريت جهت طرح در هيئت مديره جهت تصويب نهائي 
-     برگزاري مناقصه ها و مزايده هاو شركت در كميسيون هاي مربوطه  و نظارت برفروش اموال شركت و اخذ استعلامات قيمت و ارسال دعوتنامه به اعضا كميسيون جهت شركت در جلسات مربوطه
-         نظارت بر وضعيت نقدينگي و اطمينان از توان شركت در بازپرداخت بدهيهاي شركت
-         نظارت و رسيدگي و تائيد فعاليتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري
-         تنظيم و تهيه گزارشات مالي از جمله صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره اي
-         نظارت بر تهيه گزارشات مالياتي ، از جمله اظهارنامه مالياتي ، مالياتهاي عملكرد ، مالياتهاي تكليفي و غيره
-         پيگيري مستمر و مداوم جهت حل اختلافات مالياتي و بيمه و حضور در كميسيونهاي مربوطه با رعايت قوانين و مقررات
-         تهيه و اصدار شرح وظايف واحدهاي ستادي و صف شركت
-         مشاركت در تهيه و تنظيم بودجه و آماده سازي اطلاعات و ارقام بودجه و نظارت بر حسن اجراي بودجه و پيشنهاد بودجه اصلاحي
-         نظارت بر حسن اجراي هزينه جاري و سرمايه اي شركت بر اساس قوانين و مقررات موضوعه ومطابق  بودجه مصوب
-         بررسي نياز واحدها به نيروي انساني بر اساس ساختارسازماني و تامين كمبود واحد از حيث نيروي انساني پس از اخذ مجوزهاي لازم
-         نظارت بر وضعيت پرسنلي و ارائه پيشنهادات لازم جهت ايجاد و يا حذف پستهاي سازماني
-         تهيه و تنطيم آئين نامه رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن پس از ابلاغ هيئت مديره
-         صدور اوراق مرخصي و ماموريتهاي اداري ، اوراق تسويه حساب و پرداخت مطالبات كاركنان منقضي خدمت
-         طرح تعديل و طبقه بندي مشاغل و برقراري نظام ارزشيابي كاركنان
-         نظارت بر نگهداري صحيح اموال شركت ( وجود جمعدار اموال ) و احتساب ذخيره استهلاك آن در دوره هاي مالي مورد نظر
-         تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و اداري و ارائه آن به ذينفعان
-         صدور تائيديه طلب و بدهي پيمانكاران و افراد طرف حساب
-         ضبط و نگهداري اوراق و ضمانت نامه هاي بانكي
-         نظارت و انجام محاسبات لازم جهت پرداخت حقوق كاركنان شركت و پرداخت حقوق پيمانكاران خدماتي شركت
-         نظارت بر حسن محاسبات مالياتهاي تكليفي ، ارزش افزوده ، ماليات حقوق و ... و پرداخت آنها در مواعيد قانوني
-         پيگيري و نظارت بر اجراي دقيق مقررات پرسنلي و حقوق كاركنان از جمله بيمه مستخدم و بيمه سهم كارفرما و بيمه هاي عمر و همگاني و بيمه دارائيهاي شركت
-         نظارت بر وصول درآمدهاي شركت و واريز آن به حسابهاي معرفي شده شركت و انجام و تهيه صورت مغايرات بانكي و رفع مغايرات احتمالي و انجام مكاتبات جهت افتتاح و انسداد حسابهاي بانكي مربوطه
-         نظارت بر اجراي احكام كارگزيني ، ارتقاء،  ترفيع ، توبيخ و انتقال كاركنان
-         نظارت بر امور ثبت ، بايگاني و توزيع نامه هاي اداري داخلي و خارجي شركت
-         تهيه و تنظيم صورتجلسات مجامع ، هيئت مديره و ثبت در اداره ثبت شركتها
-         نظارت بر سرويس دهي نقليه به كارشناسان و كاركنان شركت
-         نظارت و تائيد گواهي هاي كار و ضمانت كاركنان براي مراكز مختلف
-         نظارت بر سرويس و نگهداري تاسيسات و تعميرات ساختمان
-         نظارت بر ورود و خروج محصولات توليدي شركت و ارائه آن در قبال اخذ مدارك مثبته به مشتريان و نگهداري بهينه آنها
-         نظارت بر انجام عمليات انبارگرداني موجوديهاي فيزيكي در مقاطع مختلف
-     نظارت و كنترل موجوديهاي نقدي واسناد مثبته تنخواه گردانهاي شركت