شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
آگهی مناقصه
کمينه
آگهی مناقصه
کمينه
آگهي مناقصه عمومي شماره 7-91
  
شركت علائم راهنمايي و فني ايران (عرف ايران) در نظر دارد نسبت به خريد سپري گاردريل الكترو استاتيك از طريق مناقصه اقدام نمايد. 
لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي­آورد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه ، پس از واريز مبلغ 200.000 ريال به حساب سيبا شماره 0105676962002 بانك ملي ـ شعبه قصر،  با در دست داشتن اصل فيش واريزي در ساعات اداري به استثناي ايام تعطيل به نشاني شركت واقع در تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به خيابان معلم، نبش كوچه كلاته، شماره 20 مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر ده روز پس از انتشار آگهي تحويل نمايند.
شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده وهزينه آگهي برعهده برنده مناقصه است.
 
روابط عمومي
شركت علائم راهنمائي و فني ايران
 (عرف ايران)آگهي مناقصه عمومي شماره 6-91
  
شركت علائم راهنمايي و فني ايران (عرف ايران) در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب سرپناه هاي خط 2 سامانه اتوبوس هاي تندرو و همچنين تعويض آنها با سرپناه هاي موجود از طريق مناقصه اقدام نمايد. 
لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي­آورد جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه ، پس از واريز مبلغ 200.000 ريال به حساب سيبا شماره 0105676962002 بانك ملي ـ شعبه قصر،  با در دست داشتن اصل فيش واريزي در ساعات اداري به استثناي ايام تعطيل به نشاني شركت واقع در تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به خيابان معلم، نبش كوچه كلاته، شماره 20 مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر ده روز پس از انتشار آگهي تحويل نمايند.
شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده وهزينه آگهي برعهده برنده مناقصه است.
 
روابط عمومي
شركت علائم راهنمائي و فني ايران
 (عرف ايران)