شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
نصب و نگهداري تجهيزات ترافيكي
کمينه

يكي از عوامل تأمين ايمني تردد در راه ها، علامت گذاري منطقي و معقول مبتني بر اصول علمي، و هماهنگي با فرهنگ رانندگي عمومي جامعه است. چنانچه علامت گذاري منطقي نباشد، رانندگان براي آن احترامي قائل نشده و خود را ملزم به رعايت آن نخواهند داشت و لذا ...

1. بايد در برابر حداكثر نياز از حداقل ممكن علائم استفاده كرد.
2. علائم راهنماي رانندگي مورد استفاده، بايد استاندارد باشند.
3. يكنواختي شكل، اندازه و نوشتار يا نقش تابلوها، موجب شناخت سريع آنها مي شود.
4. محدود كردن تعداد و انواع علائم و تخصيص شكل و رنگ خاص به هر گروه از تابلوها، موجب تشخيص سريع آنها مي گردد.
5. پيام علائم بايد صريح و روشن باشد به طوريكه به سهولت و به موقع به راننده در حال حركت منتقل گردد.
6. يكنواختي، گروه بندي و قابليت رؤيت و روشن بودن پيام تابلوها، امري لازم ولي كافي نيست. مكان و نحوه نصب آنها نيز بايد بر اساس ضوابط علمي باشد.
در همين راستا شركت عرف ايران بعنوان مرجع استاندارد داخلي مبادرت به چاپ چند فقره آئين نامه كاربردي در زمينه هاي نصب و نگهداري تجهيزات ترافيكي نمود و همچنين با بكارگيري پيمانكاران مجرب و آموزش و نظارت بر آنها نسبت به نصب علائم اقدام مي نمايد.
فعاليت هاي شركت در زمينه نصب و نگهداري :
1. نصب انواع تابلوها شامل اخطاري، انتظامي، اخباري و فرعي كه نكات مهمي همچون نصب صحيح پايه تابلوها، قابليت تشخيص و انتقال پيام تابلوها، قابليت خوانايي، قابليت ديد، نورپردازي و بازتاب نور، فاصله و ارتفاع.
2. نصب انواع نرده هاي حفاظتي شامل هندريل، گاردريل، نرده ايمني عابر و...
3. نصب پلهاي عابر پياده و پوشش و قطعات تكميلي و روشنايي آن و همچنين تعمير و نگهداري پوشش و روشنايي آن.
4. تعمير و نگهداري برخي نرده هاي حفاظتي همچون گاردريل بصورت تعويض و مرمت موارد آسيب ديده در طول سال.
5. نصب سرپناه ايستگاه اتوبوس، پلهاي روي انهار و انواع تجهيزات ترافيكي اعم از چشم گربه اي ها، گل ميخ، موانع ترافيكي، نصب تجهيزات
 

نصب استوانه ايمني

 

نصب سرعتگير پلاستيكي

 

تعمير و نگهداري گاردريل