شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
گل میخهای هوشمند 

توسعه و ارزیابی معابر با استفاده از تکنولوژی جدید گلمیخها برای ارائه راهکارهای به موقع در موارد بحرانی برای حل معضلات ترافیکی
مترجم :  نسیم زمانی نژاد
golmikh1.pdf