شركت عرف ايران
ورود به سایت
جستجو
DNNArticle - Article View
کمينه
برگزاری جلسات هفتگی 


به گزارش روابط عمومی شرکت عرف ایران، صبح امروز جلسه ای با حضور مدیران شرکت در محل برگزاری جلسات تشکیل شد که طی آن به مسایل آتی شرکت رسیدگی شد. همچنین در پایان جلسه خانم فاطمه آب آذری به عنوان سرپرست حقوقي شركت عرف ايران منصوب شدند.